Nasi Absolwenci

Słuchacze Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Executive MBA bardzo chętnie się integrują i spędzają ze sobą czas także po zajęciach, w celach nie tylko towarzyskich, ale i biznesowych. Zawierane tu znajomości i przyjaźnie owocują wspólnymi przedsięwzięciami i wzajemnym wsparciem w realizacji projektów. Taka sieć dobrych znajomych ze studiów jest dla każdego bardzo dużą wartością… Tym bardziej, że kariery naszych absolwentów bardzo szybko nabierają rozpędu – często zajmują oni eksponowane stanowiska. W Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu studiował na przykład premier Mateusz Morawiecki (naprawdę!), a ze strony amerykańskiej naszym słuchaczem mógł być także… prezydent Stanów Zjednoczonych (już nie pamiętamy, czy nie aplikował, czy go nie przyjęliśmy:)

Aby ułatwić tę integrację i umożliwić współpracę absolwentów różnych edycji, powstało stowarzyszenie absolwentów oraz grupa słuchaczy i absolwentów na portalu LinkedIn (wszystkich absolwentów dawnych edycji zapraszamy do przyłączenia się!).

W maju 2019 r. wraz ze stowarzyszeniem absolwentów BCB4 zorganizowaliśmy pierwszy zjazd absolwentów Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu Executive MBA. Było to bardzo owocne spotkanie – przybyli nawet słuchacze pierwszej edycji, z roku 1991! Zachęcamy naszych Absolwentów do udziału w kolejnym zjeździe.
Notatkę i zdjęcia z wydarzenia publikujemy w Aktualnościach.


Stowarzyszenie absolwentów

Z inicjatywy Szkoły oraz naszych Absolwentów zarejestrowane zostało stowarzyszenie absolwentów programu Executive MBA Polsko-Amerykańskiej Szkoły Biznesu
Business Club B4 (w skrócie BCB4).

Statut stanowi, że celami Stowarzyszenia są:

 1. tworzenie, wspieranie i promowanie inicjatyw podnoszenia kwalifikacji i kompetencji zawodowych absolwentów Master of Business Administration Politechniki Wrocławskiej oraz osób trzecich,
 2. tworzenie, wspieranie i promowanie struktur wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie działań wspierających skuteczne zarządzanie i rozwój umiejętności managerskich,
 3. tworzenie i promowanie dobrych praktyk w obszarach związanych z procesami zarządzania,
 4. działania na rzecz integracji środowisk managerskich, wspieranie i rozwój kontaktu tych środowisk z uczelniami i organizacjami rządowymi, samorządowymi, pozarządowymi ,
 5. promocja Stowarzyszenia i jego członków w środowiskach naukowych i biznesowych,
 6. działania zmierzające do podnoszenia poziomu merytorycznego, rangi i prestiżu programów Master of Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i innych uczelniach,
 7. działania na rzecz promocji i rozwoju Politechniki Wrocławskiej, Wrocławia i Dolnego Śląska,
 8. działania mające na celu zwiększanie świadomości ekonomicznej i prawnej społeczeństwa,
 9. działalność społeczna zmierzająca do promowania i wspierania działań charytatywnych i edukacyjnych,
 10. integracja środowisk absolwentów programów Master of Business Administration w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
 11. współpraca z organizacjami branżowymi, zawodowymi i społecznymi.

Cele realizowane są zaś poprzez::

 1. organizację i wspieranie inicjatyw organizacji cyklicznych spotkań, w tym konferencji, debat, warsztatów, wyjazdów, seminariów z przedstawicielami środowisk naukowych, biznesowych jak również przedstawicielami władz państwowych i samorządowych,
 2. podejmowanie współpracy z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o analogicznym zakresie działalności w celach integracji i wymiany wiedzy,
 3. inicjowanie projektów naukowych i biznesowych i ich koordynacja,
 4. pozyskiwanie wsparcia finansowego na realizację celów statutowych,
 5. nawiązywanie i utrzymywanie stałej współpracy z organami państwowymi, samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-zawodowymi, instytucjami pozarządowymi w zakresie inicjatyw zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 6. współdziałanie z Politechniką Wrocławską oraz innymi uczelniami w zakresie wspierania i modyfikacji programów edukacyjnych Master of Business Administration i pokrewnych,
 7. wspieranie działalności Stowarzyszenia i poszczególnych jego członków w bieżącej działalności, utrzymywanie stałych kontaktów zawodowych i towarzyskich pomiędzy absolwentami programów Master of Business Administration,
 8. przedstawianie stanowiska Stowarzyszenia na forum publicznym w sprawach wymagających zaangażowania i reakcji Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

20 stycznia 2018 roku wybrany został zarząd Stowarzyszenia:
Sylwester Cetera (prezes), Ilona Byra (sekretarz), Wojciech Wróbel (skarbnik),
oraz komisja rewizyjna: Ewa Suchora-Natkaniec (przewodnicząca), Krzysztof Dziedzic, Bogusław Kozieł, Bożena Mielczarek, Ewa Kaucz.

Zachęcamy wszystkich Absolwentów do zapoznania się ze Statutem i do wstępowania do stowarzyszenia.

Kontakt: zarzad@bcb4.pl
Internet: www.bcb4.pl
Siedziba: ul. Pawła Włodkowica 10/11, 50-072 Wrocław