Program studiów

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio jeden raz w miesiącu, w trybie weekendowym – od piątku do niedzieli.
Program studiów, wypracowany w ciągu wieloletniej współpracy z Central Connecticut State University (New Britain, USA), jest programem typu Executive MBA i obejmuje 11 obowiązkowych modułów tematycznych oraz 2 moduły opcjonalne. Został tak skonstruowany, by nawet osoby nieposiadające przygotowania ekonomicznego mogły przyswoić sobie wiedzę niezbędną do zarządzania organizacją gospodarczą, na poziomie pozwalającym przeprowadzać podstawowe analizy pomocne przy podejmowaniu decyzji zarządczych. Zakres tematyczny poszczególnych modułów obejmuje zarówno wiedzę podstawową, jak i wybrane fragmenty wiedzy zaawansowanej.

Ukończenie studiów pozwala absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Moduły i sesje tematyczne:

  1. Wprowadzenie do analityki biznesowej i gospodarki rynkowej
  2. Sprawozdawczość finansowa
  3. Komunikacja w zarządzaniu
  4. Rachunkowość zarządcza
  5. Aspekty prawne zarządzania. Cyberbezpieczeństwo
  6. Marketing
  7. Finansowe koncepcje dla menedżera
  8. Symulacja / IT
  9. Zarządzanie strategiczne
  10. Moduł zdalny – gra symulacyjna
  11. Seminarium dyplomowe/Warsztaty wyjazdowe
  12. Zarządzanie operacyjne
  13. Seminarium zamykające i obrony prac dyplomowych

Zawartość tematyczna modułów programu Executive MBA:

 1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej i analityki biznesowej
  Typy gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem założeń, mechanizmów i efektów gospodarki rynkowej. Podstawowe polityki makroekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów rynkowych. Podstawowe pojęcia i prawa mikro- i makroekonomiczne. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych strukturach rynku. Wprowadzenie do statystyki opisowej. Interpretacja podstawowych parametrów statystycznych. Wprowadzenie do analityki biznesowej, metodyki rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem analizy danych, podstaw projektowania pulpitów menedżerskich (dashboard).
 2. Sprawozdawczość finansowa
  Istota sprawozdań finansowych. Odzwierciedlenie działań przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. Czytanie bilansu i rachunku wyników. Przepływy pieniężne. Powiązanie i analiza sprawozdań finansowych. Opracowywanie sprawozdań finansowych pro forma i analiza wrażliwości. Audyt.
 3. Komunikacja w zarządzaniu
  Techniki komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej w organizacjach. Styl komunikacyjny, kultura a styl komunikacyjny, autokoncepcja jako podstawa stylu komunikacyjnego. Sztuka wystąpień publicznych. Autoprezentacja, sztuka mówienia i przekonywania. Zasady skutecznych negocjacji, organizacji zebrań. Rola przywódcy. Komunikacja niewerbalna i międzykulturowa. Storytelling.
 4. Rachunkowość zarządcza
  Zachowanie się kosztów, metody rozliczania kosztów ogólnych, rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza Cost-Volume-Profit (próg rentowności), koszty docelowe (Target Costing). Alokacja kosztów metodą ABC (Activity Based Costing). Koszty normatywne, analiza odchyleń kosztów normatywnych. Koszty produkcji pomocniczej i metody ich podziału. Proces budżetowania. Techniki projektowania systemów rachunkowości zarządczej i raportowania menadżerskiego oraz ich wykorzystania w pracy menadżera. Narzędzia rachunku kosztów, zarządzania kosztami i podnoszenia efektywności operacyjnej.
 5. Aspekty prawne zarządzania. Cyberbezpieczeństwo
  Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność prawna menedżerów. Odpowiedzialność kontraktowa w działalności biznesowej. Umowa sprzedaży oraz inne rodzaje umów w polskim obrocie gospodarczym. Bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów. Proces reklamacyjny na podstawie rękojmi i gwarancji. Przegląd systemów zarządzania jakością. Normalizacja systemów zarządzania jakością. Wybrane techniki i metody zarządzania jakością. Cyberbezpieczeństwo.
 6. Marketing
  Koncepcja i istota marketingu. Model marketingu w przedsiębiorstwie. Sektorowe uwarunkowania marketingu. Kształtowanie rynku, identyfikacja rynków docelowych, segmentacja. Zachowania nabywcze klientów. Badania marketingowe. Sprzedaż, techniki sprzedaży. Plan marketingowy, strategie marketingowe i planowanie strategiczne. Marketing międzynarodowy i e-marketing.
 7. Finansowe koncepcje dla menedżera
  Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza. Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period). Prognozowanie strumieni pieniężnych inwestycji. Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa. Analiza ryzyka inwestycji kapitałowych – analiza wrażliwości, analiza scenariuszy. Ryzyko walutowe. Firma jako inwestycja – ocena kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową. Budowanie wartości przedsiębiorstwa.
 8. Symulacja / IT
  Gra symulacyjna. Metody symulacyjne w praktyce biznesowej. Klasy systemów IT i metody identyfikacji, analizy i specyfikacji potrzeb menedżera jako użytkownika systemu IT.
 9. Zarządzanie strategiczne
  Istota zarządzania strategicznego, misja i cele firmy, strategie alternatywne, ocena i wybór alternatyw. Strategia w ujęciu globalnym wg M. Portera. Analiza i przygotowanie biznesplanu. Konkurencja w akcji – realizacja celów strategicznych firmy w warunkach konkurencji rynkowej poprzez podejmowanie decyzji operacyjnych – decyzyjna gra symulacyjna.
 10. Moduł zdalny – gra symulacyjna
  Symulacyjna gra strategiczna.
 11. Seminarium dyplomowe / Warsztaty wyjazdowe
  Dobór właściwych form prezentacji, metod i narzędzi rozwiazywania problemów pojawiających się w miejscu pracy.
 12. Zarządzanie operacyjne
  Operacyjne zarządzanie produkcją i zapasami. Cele i strategie zarządzania działalnością operacyjną oraz jej powiązania z innymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa. Zajęcia prowadzone przez partnera amerykańskiego w języku angielskim (udział nieobowiązkowy).
 13. Seminarium zamykające i obrony prac dyplomowych
  Prezentacja zawartości pracy dyplomowej, w szczególności podjętego problemu menedżerskiego, zastosowanych podejść/metod/narzędzi, omówienie wyników. Dyskusja na forum całej grupy.