Program studiów

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się średnio jeden raz w miesiącu, w trybie weekendowym – od piątku do niedzieli.
Program studiów, wypracowany w ciągu wieloletniej współpracy z Central Connecticut State University (New Britain, USA), jest programem typu Executive MBA i obejmuje 11 obowiązkowych modułów tematycznych oraz 1 moduł opcjonalny. Został tak skonstruowany, by nawet osoby nieposiadające przygotowania ekonomicznego mogły przyswoić sobie wiedzę niezbędną do zarządzania organizacją gospodarczą, na poziomie pozwalającym przeprowadzać podstawowe analizy pomocne przy podejmowaniu decyzji zarządczych. Zakres tematyczny poszczególnych modułów obejmuje zarówno wiedzę podstawową, jak i wybrane fragmenty wiedzy zaawansowanej.

Świadectwo ukończenia naszych studiów podyplomowych Executive MBA, w myśl Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (rozdział 3, art. 19, pkt 1c).

Moduły i sesje tematyczne:

 1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej i analityki biznesowej
 2. Sprawozdawczość finansowa
 3. Komunikacja w zarządzaniu
 4. Rachunkowość zarządcza
 5. Metody symulacyjne / IT w zarządzaniu
 6. Aspekty prawne zarządzania i zarządzanie jakością
 7. Finansowe koncepcje dla menedżera
 8. Marketing
 9. CCSU – moduł opcjonalny, prowadzony przez wykładowców amerykańskich
 10. Zarządzanie strategiczne
 11. Seminarium dyplomowe – warsztaty wyjazdowe
 12. Seminarium zamykające

Zawartość tematyczna modułów programu Executive MBA:

 1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej i analityki biznesowej
  Typy gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem założeń, mechanizmów i efektów gospodarki rynkowej. Podstawowe polityki makroekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów rynkowych. Podstawowe pojęcia i prawa mikro- i makroekonomiczne. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych strukturach rynku. Wprowadzenie do statystyki opisowej. Interpretacja podstawowych parametrów statystycznych. Wprowadzenie do analityki biznesowej, metodyki rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem analizy danych, podstaw projektowania pulpitów menedżerskich (dashboard).
 2. Sprawozdawczość finansowa
  Istota sprawozdań finansowych. Odzwierciedlenie działań przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. Czytanie bilansu i rachunku wyników. Przepływy pieniężne. Powiązanie i analiza sprawozdań finansowych. Opracowywanie sprawozdań finansowych pro forma i analiza wrażliwości. Audyt.
 3. Komunikacja w zarządzaniu
  Techniki komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej w organizacjach. Styl komunikacyjny, kultura a styl komunikacyjny, autokoncepcja jako podstawa stylu komunikacyjnego. Sztuka wystąpień publicznych. Autoprezentacja, sztuka mówienia i przekonywania. Zasady skutecznych negocjacji, organizacji zebrań. Rola przywódcy. Komunikacja niewerbalna i międzykulturowa. Storytelling.
 4. Rachunkowość zarządcza
  Zachowanie się kosztów, metody rozliczania kosztów ogólnych, rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza Cost-Volume-Profit (próg rentowności), koszty docelowe (Target Costing). Alokacja kosztów metodą ABC (Activity Based Costing). Koszty normatywne, analiza odchyleń kosztów normatywnych. Koszty produkcji pomocniczej i metody ich podziału. Proces budżetowania. Techniki projektowania systemów rachunkowości zarządczej i raportowania menedżerskiego oraz ich wykorzystania w pracy menedżera. Narzędzia rachunku kosztów, zarządzania kosztami i podnoszenia efektywności operacyjnej.
 5. Metody symulacyjne / IT w zarządzaniu
  Gra symulacyjna. Metody symulacyjne w praktyce biznesowej. Klasy systemów IT i metody identyfikacji, analizy i specyfikacji potrzeb menedżera jako użytkownika systemu IT. Cyberbezpieczeństwo.
 6. Aspekty prawne zarządzania i zarządzanie jakością
  Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność prawna menedżerów. Odpowiedzialność kontraktowa w działalności biznesowej. Umowa sprzedaży oraz inne rodzaje umów w polskim obrocie gospodarczym. Bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów. Proces reklamacyjny na podstawie rękojmi i gwarancji. Przegląd systemów zarządzania jakością. Normalizacja systemów zarządzania jakością. Wybrane techniki i metody zarządzania jakością.
 7. Finansowe koncepcje dla menedżera
  Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza. Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period). Prognozowanie strumieni pieniężnych inwestycji. Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa. Analiza ryzyka inwestycji kapitałowych – analiza wrażliwości, analiza scenariuszy. Ryzyko walutowe. Firma jako inwestycja – ocena kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową. Budowanie wartości przedsiębiorstwa.
 8. Marketing
  Koncepcja i istota marketingu. Model marketingu w przedsiębiorstwie. Sektorowe uwarunkowania marketingu. Kształtowanie rynku, identyfikacja rynków docelowych, segmentacja. Zachowania nabywcze klientów. Badania marketingowe. Sprzedaż, techniki sprzedaży. Plan marketingowy, strategie marketingowe i planowanie strategiczne. Marketing międzynarodowy i e-marketing.
 9. CCSU – moduł opcjonalny, prowadzony przez wykładowców amerykańskich
  Przykładowe dotychczas realizowane kursy: operational management, creativity and innovations, project management, serius Lego play, cybersecurity.
 10. Zarządzanie strategiczne
  Istota zarządzania strategicznego, misja i cele firmy, strategie alternatywne, ocena i wybór alternatyw. Strategia w ujęciu globalnym wg M. Portera. Analiza i przygotowanie biznesplanu. Konkurencja w akcji – realizacja celów strategicznych firmy w warunkach konkurencji rynkowej poprzez podejmowanie decyzji operacyjnych – decyzyjna gra symulacyjna.
 11. Seminarium dyplomowe – warsztaty wyjazdowe
  Dobór właściwych form prezentacji, metod i narzędzi rozwiazywania problemów pojawiających się w miejscu pracy.
 12. Seminarium zamykające
  Prezentacja osiągnięć w pracy dyplomowej, w szczególności podjętego problemu menedżerskiego, zastosowanych podejść/metod/narzędzi, omówienie wyników. Dyskusja na forum całej grupy.