Program studiów

Studia trwają jeden rok. Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu, od piątku do niedzieli.
Program studiów jest programem typu „Executive MBA” wypracowanym w ciągu wieloletniej współpracy z Central Connecticut State University, New Britain, USA. Program obejmuje 10 odrębnych modułów tematycznych. Program został tak skonstruowany by nawet osoby, które nie mają przygotowanie ekonomicznego mogły przyswoić sobie podstawową wiedzę niezbędną przy zarządzaniu organizacją gospodarczą. Wiedza ta jest na poziomie pozwalającym przeprowadzać podstawowe analizy pomocne przy podejmowaniu decyzji. Zakres tematyczny poszczególnych modułów obejmuje zarówno wiedzę podstawową jak i wybrane fragmenty wiedzy zaawansowanej. Program jest realizowany w czasie dwóch semestrów.

Ukończenie studiów pozwala absolwentom przedstawiać swoje kandydatury do rad nadzorczych spółek skarbu państwa oraz zwalnia z egzaminu dla kandydatów na członków organów nadzorczych zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Moduły i sesje tematyczne:

 1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej i analityki biznesowej
 2. Komunikacja w zarządzaniu
 3. Sprawozdawczość finansowa
 4. Marketing
 5. Rachunkowość zarządcza
 6. Metody symulacyjne/IT w zarządzaniu
 7. Finansowe koncepcje dla menedżera
 8. Zarządzanie operacyjne
 9. Zarządzanie strategiczne
 10. Aspekty prawne zarządzania
 11. Seminarium dyplomowe/Seminarium wyjazdowe

Zawartość tematyczna modułów programu Executive MBA:

 1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej i analityki biznesowej
  Typy gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem założeń, mechanizmów i efektów gospodarki rynkowej. Podstawowe polityki makroekonomiczne i ich wpływ na funkcjonowanie podmiotów rynkowych. Podstawowe pojęcii i prawa mikro- i makroekonomiczne. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw w różnych strukturach rynku.
  Wprowadzenie do statystyki opisowej. Interpretacja podstawowych parametrów statystycznych.
  Wprowadzenie do analityki biznesowej, metodyki rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem analizy danych, podstaw projektowania pulpitów menedżerskich (dashboard).
 2. Komunikacja w zarządzaniu
  Techniki komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej w organizacjach. Styl komunikacyjny, kultura a styl komunikacyjny, autokoncepcja jako podstawa stylu komunikacyjnego. Sztuka wystąpień publicznych. Autoprezentacja, sztuka mówienia i przekonywania. Zasady skutecznych negocjacji, organizacji zebrań. Rola przywódcy. Komunikacja niewerbalna i międzykulturowa.
 3. Sprawozdawczość finansowa
  Istota sprawozdań finansowych. Odzwierciedlenie działań przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. Czytanie bilansu i rachunku wyników. Przepływy pieniężne. Powiązanie i analiza sprawozdań finansowych. Opracowywanie sprawozdań finansowych pro-forma i analiza wrażliwości.
  Audyt.
 4. Marketing
  Koncepcja i istota marketingu. Model marketingu w przedsiębiorstwie. Sektorowe uwarunkowania marketingu. Kształtowanie rynku; identyfikacja rynków docelowych, segmentacja. Zachowania nabywcze klientów. Badania marketingowe. Sprzedaż, techniki sprzedaży. Plan marketingowy; Strategie marketingowe i planowanie strategiczne. Marketing międzynarodowy i e-marketing.
 5. Rachunkowość zarządcza
  Zachowanie się kosztów, metody rozliczania kosztów ogólnych, rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza Cost-Volume-Profit (próg rentowności), koszty docelowe (Target Costing). Alokacja kosztów metodą ABC (Activity Based Costing). Koszty normatywne, analiza odchyleń kosztów normatywnych. Koszty produkcji pomocniczej i metody ich podziału. Proces budżetowania.
  Techniki projektowania systemów rachunkowości zarządczej i raportowania menadżerskiego oraz ich wykorzystania w pracy menadżera. Narzędzia rachunku kosztów, zarządzania kosztami i podnoszenia efektywności operacyjnej.
 6. Metody symulacyjne/IT w zarządzaniu
  Gra symulacyjna Executive Game.
  Symulacja Monte Carlo. Symulacja dyskretna.
  Klasy systemów IT i metody identyfikacji, analizy i specyfikacji potrzeb menedżera, jako użytkownika systemu IT.
 7. Finansowe koncepcje dla menedżera
  Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza. Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period). Prognozowanie strumieni pieniężnych inwestycji. Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa. Analiza ryzyka inwestycji kapitałowych – analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, metoda symulacji. Ryzyko walutowe. Firma jako inwestycja – ocena kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową.
 8. Zarządzanie operacyjne
  Operacyjne zarządzanie produkcją i zapasami.
 9. Zarządzanie strategiczne
  Istota zarządzania strategicznego, misja i cele firmy, strategie alternatywne, ocena i wybór alternatyw. Strategia w ujęciu globalnym wg M. Portera. Analiza i przygotowanie biznes planu. Konkurencja w akcji – realizacja celów strategicznych firmy w warunkach konkurencji rynkowej poprzez podejmowanie decyzji operacyjnych – decyzyjna gra symulacyjna.
 10. Aspekty prawne zarządzania
  Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie. Odpowiedzialność prawna menedżerów. Odpowiedzialność kontraktowa w działalności biznesowej. Umowa sprzedaży oraz inne rodzaje umów w polskim obrocie gospodarczym. Bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów.. Proces reklamacyjny na podstawie rękojmi i gwarancji.. Przegląd systemów zarządzania jakością. Normalizacja systemów zarządzania jakością. Wybrane techniki i metody zarządzania jakością.
  Cyberbezpieczeństwo.
 11. Seminarium dyplomowe/Seminarium wyjazdowe