Program studiów

Program Studiów jest programem typu „Executive MBA” wypracowanym w ciągu wieloletniej współpracy z Central Connecticut State University, New Britain, USA. Program obejmuje 10 odrębnych modułów tematycznych. Program został tak skonstruowany by nawet osoby, które nie mają przygotowanie ekonomicznego mogły przyswoić sobie podstawową wiedzę niezbędną przy zarządzaniu organizacją gospodarczą. Wiedza ta jest na poziomie pozwalającym przeprowadzać podstawowe analizy pomocne przy podejmowaniu decyzji. Zakres tematyczny poszczególnych modułów obejmuje zarówno wiedzę podstawową jak i wybrane fragmenty wiedzy zaawansowanej. Program jest realizowany w czasie dwóch semestrów.

Moduły tematyczne:

 1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej
 2. Komunikacja w zarządzaniu
 3. Zarządzanie w złożonych organizacjach
 4. Marketing
 5. Sprawozdawczość finansowa
 6. Rachunkowość narzędziem menedżera
 7. Finansowe koncepcje dla menedżera
 8. Zarządzanie operacyjne
 9. Zarządzanie strategiczne
 10. Aspekty prawne zarządzania

Zawartość tematyczna modułów:

 1. Wprowadzenie do gospodarki rynkowej
  Typy gospodarek, ze szczególnym uwzględnieniem społecznej gospodarki rynkowej; funkcje państwa ze szczególnym uwzględnieniem polityk: antycyklicznej, fiskalnej, monetarnej i kursu walutowego; kluczowe zależności przyczynowe-skutkowe w skali makroekonomicznej, państwo regulacyjne a mechanizm rynkowy (popyt, podaż, cena, konkurencja), formy konkurencji (struktury rynku: monopol, oligopol, konkurencja monopolistyczna, konkurencja doskonała, monopson) a decyzje i zachowania podmiotów rynkowych; podstawowe pojęcia i prawa mikro- i makroekonomiczne, rachunek ekonomiczny a księgowy (koszty w przedsiębiorstwie).
 2. Komunikacja w zarządzaniu
  Techniki komunikacji interpersonalnej i komunikacji społecznej w organizacjach. Styl komunikacyjny, kultura a styl komunikacyjny, autokoncepcja jako podstawa stylu komunikacyjnego. Sztuka wystąpień publicznych. Autoprezentacja, sztuka mówienia i przekonywania. Zasady skutecznych negocjacji, organizacji zebrań. Rola przywódcy. Komunikacja niewerbalna i międzykulturowa.
 3. Zarządzanie w złożonych organizacjach
  Menedżer w organizacji; 10 ról menedżera, przyczyny bankructw. Struktury organizacyjne i ich projektowanie; fukcjonalna, wydziałowa, macierzowa, hybrydowa. Struktura organiczna i mechanistyczna. Zarządzanie; strategie zarządzania, model Portera, model BCG, zarządzanie sytuacją kryzysową. Podejmowanie decyzji i konflikty w organizacji; teoria konfliktów wg Sun Tzu. Planowanie i kontrola. Zmiany i innowacje; promocja zmian i innowacji, opór przed zmianą, planowanie zmiany.
 4. Marketing
  Koncepcja i istota marketingu. Model marketingu w przedsiębiorstwie. Sektorowe uwarunkowania marketingu. Kształtowanie rynku; identyfikacja rynków docelowych, segmentacja. Zachowania nabywcze klientów. Badania marketingowe. Sprzedaż, techniki sprzedaży. Plan marketingowy; marketing mix – produkt, cena, dystrybucja, promocja. Strategie marketingowe i planowanie strategiczne. Marketing międzynarodowy i e-marketing.
 5. Sprawozdawczość finansowa
  Istota sprawozdań finansowych. Odzwierciedlenie działań przedsiębiorstwa w sprawozdaniach finansowych. Czytanie bilansu i rachunku wyników. Przepływy pieniężne. Powiązanie i analiza sprawozdań finansowych. Opracowywanie sprawozdań finansowych pro-forma i analiza wrażliwości.
 6. Rachunkowość narzędziem menedżera
  Zachowanie się kosztów, metody rozliczania kosztów ogólnych, rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, analiza Cost-Volume-Profit (próg rentowności), koszty docelowe (Target Costing). Alokacja kosztów metodą ABC (Activity Based Costing). Koszty normatywne, analiza odchyleń kosztów normatywnych. Koszty produkcji pomocniczej i metody ich podziału. Proces budżetowania.
 7. Finansowe koncepcje dla menedżera
  Wartość przyszła i wartość obecna pieniądza. Aktualna wartość netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu inwestycji (payback period). Prognozowanie strumieni pieniężnych inwestycji. Oczekiwany zwrot z inwestycji i stopa procentowa. Analiza ryzyka inwestycji kapitałowych – analiza wrażliwości, analiza scenariuszy, metoda symulacji. Ryzyko walutowe. Firma jako inwestycja – ocena kondycji finansowej firmy metodą wskaźnikową.
 8. Zarządzanie operacyjne
  Operacyjne zarządzanie produkcją i zapasami. Systemy sterowania zapasami SCS. System “planowania zasobów” MRP/MRPII. Strategia produkcji ”dokładnie na czas” JIT/LP. Gra symulacyjna GOAL-OPT. Koncepcja zarządzania wąskimi przekrojami OPT/TOC. Podejście procesowe w zarzadzaniu. Modele zarządzania procesami. Metody doskonalenia jakości procesów. Symulacja procesów. Metoda dyskretnej symulacji zdarzeniowej.
 9. Zarządzanie strategiczne
  Istota zarządzania strategicznego, misja i cele firmy, strategie alternatywne, ocena i wybór alternatyw. Strategia w ujęciu globalnym wg M. Portera. Analiza i przygotowanie biznes planu. Konkurencja w akcji – realizacja celów strategicznych firmy w warunkach konkurencji rynkowej poprzez podejmowanie decyzji operacyjnych – decyzyjna gra symulacyjna.
 10. Aspekty prawne zarządzania
  Formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej oraz przesłanki ich wyboru. Przegląd i typologia spółek prawa cywilnego oraz spółek prawa handlowego. Umowa sprzedaży oraz inne rodzaje umów w polskim obrocie gospodarczym. Warunki poprawnego sporządzania kontraktów – wybrane problemy. Umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, rozwiązywanie stosunku pracy. Czas pracy, urlopy pracownicze, odpowiedzialność pracownika i pracodawcy. Własność intelektualna i przemysłowa jako składniki majątku przedsiębiorstwa. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji, ustawa antymonopolowa. Charakterystyka podatków i międzynarodowe aspekty opodatkowania działalności gospodarczej.  Odpowiedzialność przedsiębiorcy za produkt wprowadzany na rynek, reklamacje i bezpieczeństwo użytkowników.