Tryb rekrutacji

Nasza oferta skierowana jest do osób, które:
· posiadają dyplom ukończenia szkoły wyższej (licencjat, inżynier,magister),
· mają minumum piecioletni staż pracy,
· mają minumim trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym (minumum średniego szczebla, gdzie średni szczebel zarządzania – kierowanie wyodrębnioną w strukturze komórką organizacyjną lub kilkuosobowym zespołem pracowników, np. projektem w ramach struktury organizacyjnej firmy).

Proces rekrutacji odbywa się etapowo; pierwszy etap to przesłanie drogą elektroniczną zgłoszenia (formularz elektroniczny dostępny jest na stronie). Osoby spełniające wymogi kandydatów na studia podyplomowe są zapraszane na spotkanie rekrutacyjne. Spotkanie rozpocznie się testem logicznym i psychologicznym, po czym kandydaci zostaną zaproszeni na indywidualną rozmowę z Komisją Rekrutacyjną.
Komisja Rekrutacyjna po rozmowach kwalifikacyjnych ustala podstawową i rezerwową listę przyjętych – decyzja Komisji jest przekazywana kandydatowi drogą e-mailową. Kandydat w określonym terminie składa dokumenty, podpisuje umowę z uczelnią i dokonuje pierwszej wpłaty.

Najbliższa rekrutacja: nabór na 42 edycję XLII ogłosimy wiosną 2019 roku (nadsyłanie zgłoszeń), natomiast rozmowy kwalifikacyjne są planowane na czerwiec – szczegóły>>.